Privacyreglement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement
Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die praktijk Nancy Kouwenhoven Osteopathie heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

Gegevens worden verzameld tijdens consulten.

Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.

Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennisnemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig;  medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

Rechten van de patiënt

De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem of haar zijn verzameld en verwerkt.

De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.

De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

I  Osteopathiepraktijk Nancy Kouwenhoven  I  Laan der Nederlanden 2   1946 AA  Beverwijk  I 
I 0251-760460  I  info@osteopathiepraktijkkouwenhoven.nl  I

Osteopathiepraktijk Nancy Kouwenhoven
Laan der Nederlanden 2
1946 AA  Beverwijk
0251-760460
E-mail Nancy Kouwenhoven